ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶಗಳು

ಕ್ರ. ಸಂ

ವಿಷಯ

ಭಾಷೆ

ದಾಖಲೆಯ ಮೂಲ

ಗಾತ್ರ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

೧.      

ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು  ಸಿದ್ದಪಡಿಸಿ KSDC ಯಲ್ಲಿ ಶೇಖರಿಸಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು National Academic Depositary (NAD) ಮತ್ತು Digilocker  ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಕನ್ನಡ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

೧.೩೮ ಎಂ ಬಿ 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ 

೨.      

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಮೆಗಳನ್ನು  ಸ್ಥಾಪಿಸುವ  ಬಗ್ಗೆ

ಕನ್ನಡ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

೫೩೦.೪೨ ಕೆಬಿ 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ 

೩.      

ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಸಂಯೋಜನೆ, ಹೊಸಾ ಕೋರ್ಸ್‌ ಪ್ರಾರಂಭ, ಸಂಯೋಜನೆ ಮುಂದುವರಿಕೆ, ಖಾಯಂ ಸಂಯೋಜನೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ ಮುಕಾಂತರ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ  

ಕನ್ನಡ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

೫೦೩.೫೮ ಕೆಬಿ 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

೪.      

ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಎಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದಬ ಇ-ಕಛೇರಿ (E-Office) ತಂತ್ರಾಂಶವನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಕನ್ನಡ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

೪೮೧.೦೧ ಕೆಬಿ  

ವೀಕ್ಷಿಸಿ 

೫.      

ರಾಜ್ಯ ಎಲ್ಲಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಬೋಧಕ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಕುರಿತು

ಕನ್ನಡ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

೧.೩೬ ಎಂ ಬ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ 

೬.      

ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಸಂಯೋಜನೆ, ಹೊಸಾ ಕೋರ್ಸ್‌ ಪ್ರಾರಂಭ, ಸಂಯೋಜನೆ ಮುಂದುವರಿಕೆ, ನವೀಕರಿಸಳು ಖಾಯಂ ಸಂಯೋಜನೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏಕರೂಪ ತಪಾಸಣಾ ನಮೂನೆಗಳನ್ನು ಪಾರಿಚಯಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಕನ್ನಡ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

೪.೯೨ ಎಂ ಬಿ 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ 

೭.      

ವೃತ್ತಿಪರ ಶುಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೋರ್ಸುಗಳನ್ನು ಬೋಧಿಸಲು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ AICTE ನವದೆಹಲಿ ರವರ ಅನಿಮೋದನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಕುರಿತು

ಕನ್ನಡ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

೨೪೩.೩೨ ಕೆಬಿ  

ವೀಕ್ಷಿಸಿ 

೮.      

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಕುರಿತು

ಕನ್ನಡ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

 ೪೫೭.೧೯ ಕೆಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ 

೯.      

ಐಐಟಿ-ಮುಂಬೈ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ  ಪ್ರಾಯೋಜಿಸಲ್ಟಟ್ಟಿರುವ  ಸ್ಪೋಕನ್‌ ಟುಟೋರಿಯಲ್‌ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಫ್ರೀ ಅಂಡ್‌ ಮುಕ್ತ ಈಪನ್‌ ಸೊರ್ಸ್‌ ಸಾಫ್ಟ್ ವೇರ್ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಹಾಗೂ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಬಲಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ

ಕನ್ನಡ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

೧೬೨.೧೧ ಕೆಬಿ  

ವೀಕ್ಷಿಸಿ 

೧೦.   

ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಕುರಿತು

ಕನ್ನಡ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

 ೧೮೫.೪೮ ಕೆಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ 

೧೧.   

ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ನ  ಆದೇಶದನ್ವಯ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಬೌಗೊಳಿಕ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನಿರ್ಣಯದ ಬಗ್ಗೆ

ಕನ್ನಡ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

 ೮೯೪.೬೫ ಕೆಬಿ 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

೧೨.   

ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಅರ್ಹ ಪಿ. ಹೆಚ್.ಡಿ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರುಗಳಿಗೆ ಸಂಶೋಧನಾ ಗೈಡ್‌ಶಿಪ್‌ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

ಕನ್ನಡ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

೧೦೮.೫೯ ಕೆಬಿ 

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

೧೩.   

ರಾಜ್ಯದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಸ್ಥಾಪನಾ ಬಗ್ಗೆ ಏಕರೂಪ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಕುರಿತು

ಕನ್ನಡ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

೧೧೯.೩೯ ಕೆಬಿ 

ವೀ ಕ್ಷಿಸಿ 

೧೪.   

ಕಾಲೇಜು ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು/ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಮಾಡಲು NET/SLET/SET ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಪುತ್ತೀರ್ಣರಾಗುವುದನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಕನ್ನಡ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

೧೪೬.೭೦ ಕೆಬಿ  

ವೀಕ್ಷಿಸಿ 

೧೫.   

ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರೈಲ್‌ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಕುರಿತು

ಕನ್ನಡ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

೧೮೩.೦೦ ಕೆಬಿ 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ 

೧೬.   

ರಾಷ್ಟ್ರಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಭಾವೈಕ್ಯತೆಯನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ್ಲಿ ಮೂಡಿಸುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತೀದಿನ ನಾಡಗೀತೆಯೊಂದಿಗೆ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಕನ್ನಡ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

೧೮೮.೧೭ ಕೆಬಿ 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

೧೭.   

ರಾಜ್ಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಯೋಜಿತ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿನಿರತ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಕನ್ನಡ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

೧೫೧.೨೮ ಕೆಬಿ 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ 

೧೮.   

ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜುಗಳ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಸುರಕ್ಷಿತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಉಚ್ಛ ನ್ಯಾಯಲಯದ  ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು  ಅನುಷ್ಠಾಣಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಕನ್ನಡ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

೧೬೪.೯೮ ಕೆಬಿ  

ವೀಕ್ಷಿಸಿ 

೧೯.   

ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ FKCCI ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಉಧ್ಯೋಗ ಸಲಹಾ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಕನ್ನಡ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

೨೨೫.೨೬ ಕೆಬಿ 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ 

೨೦.   

ಯುಜಿಸಿ ಯ ಮಾನ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

ಕನ್ನಡ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

೧೧೩.೪೦ ಕೆಬಿ  

ವೀಕ್ಷಿಸಿ 

೨೧.   

ಎಲ್ಲಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಜವಾಹರಲಾಲ್‌ ನೆಹರು ಅವರ ೧೨೫ ನೇ ವರ್ಷದ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಕನ್ನಡ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

೧೧೪.೨೬ ಕೆಬಿ  

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

೨೨.   

ಕ್ಲಸ್ಟರ್‌ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆ/ ಸಂಯೋಜಿತ ಕಾಲೇಜುಗಳ ನ್ಯಾಕ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಕನ್ನಡ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

೧೦೪.೦೯ ಕೆಬಿ 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ 

೨೩.   

ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು/ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಕನ್ನಡ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

೯೯.೯೧ ಕೆಬಿ 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ 

೨೪.   

ಪರೀಕ್ಷೆ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, ಕ್ರೀಡೆ ಇತ್ಯಾದಿ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ರತಿಮೆ ಮಾಡಿದವರನ್ನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ/ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಗುರಿತಿಸಿ ಅವರ ಸಾಧನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶಂಸಾ ಪತ್ರ ನೀಡುವ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

ಕನ್ನಡ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

೯೪.೦೨ ಕೆಬಿ 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ 

೨೫.   

ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಯವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಯಾಗಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದವರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅಂತಹವರ  ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಾಕುವ ಬಗ್ಗೆ

ಕನ್ನಡ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

೯೫.೧೮ ಕೆಬಿ 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ 

೨೬.   

ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ದಾಖಲೆಗಳ ಡಿಜಟಿಲೀಕರಣಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಕನ್ನಡ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

೯೩.೮೬ ಕೆಬಿ  

ವೀಕ್ಷಿಸಿ 

೨೭.   

ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಪಿ.ಹೆಚ್.ಡಿ/ಎಂ.ಫಿಲ್‌ ಪದವಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವಾಗ ಏಕರೂಪ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಕನ್ನಡ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

೧೧೮.೭೭ ಕೆಬಿ 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

೨೮.   

೨೦೧೫-೧೬ ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ B.Voc ಕೋರ್ಸ್‌ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಕನ್ನಡ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

 ೯೮.೧೩ ಕೆಬಿ 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ 

೨೯.   

ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಅವುಗಳ ನಿರ್ವಾಹಣೆ ಬಗ್ಗೆ

ಕನ್ನಡ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

೧೦೫.೭೫ ಕೆಬಿ  

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

೩೦.   

ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ/ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಲಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಭಿನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿ, ಗಣನೀಯ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವವರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ/ಪುರಸ್ಕಾರ ನೀಡುವಿಕೆ                                             

ಕನ್ನಡ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

೧೦೨.೭೧ ಕೆಬಿ  

ವೀಕ್ಷಿಸಿ 

೩೧.   

ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯ ಅನುಪಾತ (ಜಿಎಆರ್‌) ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವ ಸಲುವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ ಅಂಕ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

ಕನ್ನಡ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

೯೪.೫೨ ಕೆಬಿ 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ 

೩೨.   

ರಾಜ್ಯ ಎಲ್ಲಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಎನ್‌ ಇ ಟಿ /ಎಸ್‌ ಎಲ್‌ ಇ ಟಿ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಕನ್ನಡ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

೯೬.೬೬ ಕೆಬಿ  

ವೀಕ್ಷಿಸಿ 

೩೩.   

ರಾಜ್ಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಅಧ್ಯಾಯ ಪೀಠಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

ಕನ್ನಡ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

೯೬.೫೭ ಕೆಬಿ  

ವೀಕ್ಷಿಸಿ 

೩೪.   

ಬಿ.ಎಡ್‌, ಬಿ.ಪಿ,ಎಡಿ ಮತ್ತು ಎಂ.ಎಡ್‌ ಕೋರ್ಸುಗಳಿಗೆ ಸಂಯೋಜನೆ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು  ಕಾಲಾವಕಾಶ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಕನ್ನಡ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

೮೬.೩೫ ಕೆಬಿ 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ 

೩೫.   

ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಪುನರಾವಲೋಕನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ

ಕನ್ನಡ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

೧೧೩.೭೮ ಕೆಬಿ  

ವೀಕ್ಷಿಸಿ 

೩೬.   

ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜುಗಳ ಬೋಧನೆ ಹಾಗೂ ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಣಾ ವರದಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಕನ್ನಡ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

೯೪.೯೧ ಕೆಬಿ 

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

೩೭.   

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರಿಷತ್ತಿನ ದಿನಾಂಕ: 5/5/2016 ರ ೧೬ ನೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯ ನಿರ್ಣಯ ಸಂಖ್ಯೆ. ೬ ಕುರಿತು ಕ್ರಮ ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಕನ್ನಡ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

೧೧೪.೧೯ ಕೆಬಿ 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ 

೩೮.   

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರಿಷತ್‌ ಇವರು ಖಾಸಗಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ತಪಾಸಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  

ಕನ್ನಡ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

 ೧೦೩.೧೯ ಕೆಬಿ

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

೩೯.   

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರಿಷತ್ತಿನ 5/5/2016 ರ ೧೬ ನೇ  ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ

ಕನ್ನಡ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

೯೨.೯೬ ಕೆಬಿ 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ 

೪೦.   

ಎಂಎಸ್‌ಐಎಲ್‌ ನಿಂದ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಮಾರ್ಕ್ಸ್‌ ಕಾರ್ಡ್‌ ಮತ್ತು ಪದವಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳ ಮುದ್ರಣ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

ಕನ್ನಡ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

 ೧೫೭.೬೦ ಕೆಬಿ 

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

೪೧.   

೧೭ ನೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯ ನಿರ್ಣಯ ಕ್ರ. ಸಂ ೨ ರ ಕ್ರಮವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಕನ್ನಡ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

೧೯೧.೦೦ ಕೆಬಿ 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ 

೪೨.   

ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿನ  ಸಂಸ್ಕೃತ, ಮರಾಠಿ, ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಕನ್ನಡ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

೯೭.೫೦ ಕೆಬಿ 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ 

೪೩.   

ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಸ್ನಾತಕ ಕೋರ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ʼಸೈಬರ್‌ ಲಾʼ ವಿಷಯವನ್ನು  ಅಳವಡಿಸಿವ ಬಗ್ಗೆ

ಕನ್ನಡ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

೧೪೪.೭೦ ಕೆಬಿ 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ 

೪೪.   

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಗಳ ಪರಿಶೀಲನಾ ವರದಿಯ ಬಗ್ಗೆ

ಕನ್ನಡ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

೯೧.೨೫ ಕೆಬಿ 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ 

೪೫.   

ಸ್ನಾತಕ ಮತ್ತು ವೋಕೇಷನಲ್‌ ಕೋರ್ಸಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಟೆಯಲು NWAC High School Diploma ಕೋರ್ಸನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಕನ್ನಡ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

೧೪೪.೦೪ ಕೆಬಿ  

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

೪೬.   

ವಿಭಿನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವುಳ್ಳ (Differently Abled) ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪದವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸೌಲಬ್ಯವನ್ನು ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

ಕನ್ನಡ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

೧೨೩.೫೮ ಕೆಬಿ  

ವೀಕ್ಷಿಸಿ 

೪೭.   

ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮನೋಭಾವ ಹಾಗೂ ಅಧುನಿಕ ವಿಜ್ಞಾನದ ಇತಿಹಾಸ ಕುರಿತು ಬೋಧನೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಕೋರಿರುವ ಬಗ್ಗೆ                              

ಕನ್ನಡ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

೧೦೦.೨೭ ಕೆಬಿ  

ವೀಕ್ಷಿಸಿ 

೪೮.   

ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಏಕರೂಪದ ವೇಳಾಪಟ್ಡಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಕನ್ನಡ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

೨೦೦.೭೩ ಕೆಬಿ  

ವೀಕ್ಷಿಸಿ 

೪೯.   

ಇ-ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಕನ್ನಡ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

೨೩೧.೬೮ ಕೆಬಿ  

ವೀಕ್ಷಿಸಿ 

೫೦.   

ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ವರದಿಯ ಬಗ್ಗೆ

ಕನ್ನಡ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

೮೫.೯೯ ಕೆಬಿ  

ವೀಕ್ಷಿಸಿ 

೫೧.   

ಬಿ.ಎ., ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ., ಪದವಿ  ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಈಗಿರುವ ಕೋರ್ಸ್‌ ಕಾಂಬಿನೇಷನನ್ನು ಪುನರ್‌ ರಚನೆ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಕುವೆಂಪು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿಶ್ರಾಂತ ಕುಲಪತಿಗಳಾದ ಪ್ರೊ. ಚಿದಾನಂದ ಗೌಡ ಇವರು ಸಮಿತಿಯು ನೀಡಿರುವ ಅಂತಿಮ ವರದಿಯ ಬಗ್ಗೆ

ಕನ್ನಡ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

೮೩.೪೫ ಕೆಬಿ  

ವೀಕ್ಷಿಸಿ 

೫೨.   

ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಭೋದಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೌಕರ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಬಗ್ಗೆ

ಕನ್ನಡ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

೮೪.೯೪ ಕೆಬಿ  

ವೀಕ್ಷಿಸಿ 

೫೩.   

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಂ.ಎ (ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ) ಹಾಗೂ ಎಂ.ಎಸ್‌ ಸಿ (ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ) ವನ್ನು ತತ್ಸಮಾನವಿಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಕನ್ನಡ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

೯೮.೭೫ ಕೆಬಿ  

ವೀಕ್ಷಿಸಿ 

೫೪.   

ರಾಜ್ಯ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಕುರಿತು ಕಾರ್ಯನೀತಿ ರೂಪಿಸುವ ಕುರಿತು

ಕನ್ನಡ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

೭೮.೫೦ ಕೆಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ 

೫೫.   

ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಪಾಂಗ (Grace Marks) ಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಕನ್ನಡ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

೭೩. ೮೦ ಕೆಬಿ 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ 

೫೬.   

ರಾಜ್ಯದ  ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗಾಗಿ  ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಕನ್ನಡ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

೯೫.೮೧ ಕೆಬಿ 

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

೫೭.   

ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು  ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ, ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಕುರಿತು  ಅಧ್ಯಾಯನ ಮಾಡಲು ಸಮಿತಿ ರಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಕನ್ನಡ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

೮೪.೬೧ ಕೆಬಿ 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ 

೫೮.   

ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಭಾರದ ಕೊರತೆ ಇರುವ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಭೋಧಕ ಮತ್ತು ಭೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಪುನರ್‌ ನಿಯೋಜಿಸುವ ಕುರಿತು

ಕನ್ನಡ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

೧೩೫.೬೬ ಕೆಬಿ 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ 

೫೯.   

ಮುಕ್ತ ಮತ್ತು ದೂರ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸಳು ಅಗತ್ಯವಾದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ನಿಗಧಿಪಡೆಸಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಕನ್ನಡ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

೯೨೪.೯೮ ಕೆಬಿ  

ವೀಕ್ಷಿಸಿ 

೬೦.   

ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಸ್ಥಳೀಯ ವಿಚಾರಣಾ ಸಮಿತಿಯ ರಚನೆಯ ಕುರಿತು

ಕನ್ನಡ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

೯೫೧.೬೬ ಕೆಬಿ  

ವೀಕ್ಷಿಸಿ 

೬೧.   

ಕೆಎಸ್‌ಯು ಕಾಯ್ದೆ ೨೦೦೦ (೮ ನೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆ) ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಬೋಧನ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿಗಯ ಸಂದರ್ಶನದ ಬಗ್ಗೆ (Interview marks on direct recruitment of teaching posts in universities under KSU ACT 2000 vide section 53(6)-implications of the Supreme Court verdict in Ashok Kumar Yadav v/s State of Haryana (UPSC) case, 1987

ಕನ್ನಡ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

೧೧೨.೬೨ ಕೆಬಿ 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ 

೬೨.   

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಇತರೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಸಾಂಗವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಕನ್ನಡ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

೨೧೫.೧೫ ಕೆಬಿ 

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

೬೩.   

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣಾ ಪ್ರಧಿಕಾರ (Enquiry Authority) ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಕುರಿತು

ಕನ್ನಡ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

೭೨೩.೨.ಕೆಬಿ 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ 

೬೪.   

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರಿಷತ್ತಿನ ವಿವಿಧ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡ ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಕನ್ನಡ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

 ೧.೦೧ ಎಂಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ 

೬೫.   

ಯು ಜಿ ಸಿ ಯ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ಕೋರ್ಸುಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

ಕನ್ನಡ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

೯೫.೨೯ ಕೆಬಿ 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ 

೬೬.   

ಪದವಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಷಯದ ಕಾರ್ಯಭಾರದಲ್ಲಿ ವರ್ಕಿಂಗ್‌ ಕ್ಲಾಸ್‌ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಕಾರ್ಯಭಾರವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಕುರಿತಂತೆ  ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸಭೆಯ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಪಾಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಕನ್ನಡ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

೧೧೨.೪೨ ಕೆಬಿ 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ 

೬೭.   

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರಿಷತ್ತಿನ ದಿನಾಂಕ: 05/05/2016 ರ 16ನೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯ ನಿರ್ಣಯ ಸಂಖ್ಯೆ.6 ಕುರಿತು ಕ್ರಮ ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಕನ್ನಡ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

೮೧೬.೧೭ ಕೆಬಿ 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

೬೮.   

ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿನ ಸಂಸ್ಕೃತ, ಮರಾಠಿ, ಕಾನೂನು ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಭಾಗಗಳ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ

ಕನ್ನಡ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

 ೭೮.೧೦ ಕೆಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 17-11-2021 12:09 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರಿಷತ್ತು
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2023, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080