ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಖಾಸಗಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಕಾಯ್ದೆಗಳು

ಕ್ರ. ಸಂ

 ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಹೆಸರು

ಭಾಷೆ

ದಾಖಲೆಯ ಮೂಲ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

೧.

ಅಲಿಯನ್ಸ್‌ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ

ಕನ್ನಡ

 ೩೪೬.೫೮ ಕೆಬಿ

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

೨.

ಅಜಿಮ್‌ ಪ್ರೇಮ್ಜಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ

ಕನ್ನಡ

 ೨೯೬.೨೮ ಕೆಬಿ

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

೩.

ಸಿ ಎಂ ಆರ್‌ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ

ಕನ್ನಡ

೧೪೦.೫೧ ಕೆಬಿ 

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

೪.

ದಯಾನಂದ ಸಗರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ

ಕನ್ನಡ

೧೨೯.೨೪ ಕೆಬಿ 

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

೫.

ಜೆ ಎಸ್‌ ಎಸ್‌ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ

ಕನ್ನಡ

೧೪೩.೧೬ ಕೆಬಿ 

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

೬.

ಕೆ ಎಲ್‌ ಇ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ

ಕನ್ನಡ

 ೧೫೮.೨೯ ಕೆಬಿ

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

೭.

ಎಂ. ಎಸ್‌ ರಾಮಯ್ಯ ಅನ್ವಯಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ

ಕನ್ನಡ

 ೧೪೪.೭೪ ಕೆಬಿ

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

೮.

ಪಿ ಇ ಎಸ್‌ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ

ಕನ್ನಡ

 ೧೩೯.೯೪ ಕೆಬಿ

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

೯.

ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ

ಕನ್ನಡ

 ೧೩೮.೯೪ ಕೆಬಿ

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

೧೦.

ರೈ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ

ಕನ್ನಡ

 ೧೨೯.೫೪ ಕೆಬಿ

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

೧೧.

ರೇವಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ

ಕನ್ನಡ

 ೧೪೪.೦೮ ಕೆಬಿ

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

೧೨.

ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ

ಕನ್ನಡ

 ೧೩೯.೬೭ ಕೆಬಿ

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

೧೩.

ಶ್ರೀ ಸತ್ಯ ಸಾಯಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ

ಕನ್ನಡ

 ೧೯೭.೧೯ ಕೆಬಿ

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

೧೪.

ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ

ಕನ್ನಡ

೧೬೫ ಕೆಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

೧೫. 

ಅಮಿಟಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ  ಕನ್ನಡ  ೨೧೫.೧೬ ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ 

೧೬. 

ಅಮೃತ ಸಿಂಚನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
ಕನ್ನಡ ೧೫೮.೭೩ ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ

೧೭.

ಅರ್ಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕನ್ನಡ ೨೪೦.೪೫ ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ

೧೮. 

ಏಟ್ರಿಯಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
 ಕನ್ನಡ ೭೬೧.೧೭ ಕೆಬಿ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ

೧೯.

ಚಾಣಕ್ಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
ಕನ್ನಡ  ೮೬೯.೧೮ ಕೆಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ 

೨೦. 

ಶ್ರೀ ದೇವರಾಜ ಅರಸ್‌ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕನ್ನಡ ೧.೨೨ ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ

೨೧.

ಗಾರ್ಡನ್‌ ಸಿಟಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕನ್ನಡ ೧೩೦.೪೬ ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ

೨೨. 

ಜಗತ್‌ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕನ್ನಡ ೧೯೨.೨೯ ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ

೨೩.

ಖಾಜಾ ಬಂದಾನವಾಜ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕನ್ನಡ ೨೧೮ ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ

೨೪.

ರೇವ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕನ್ನಡ ೧೬೬.೭೮ ಕೆಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ 

೨೫.

ಆರ್‌ ವಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕನ್ನಡ ೫೦೪.೫೧ ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ

೨೬.

 ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ  ಕನ್ನಡ ೧೮೨.೨೫ ಕೆಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ 

೨೭.

 ಶರಣ ಬಸವ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ   ಕನ್ನಡ  ೧೫೩.೭೩ ಕೆಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ 

೨೮.

 ವಿದ್ಯಾಶಿಲ್ಪ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕನ್ನಡ  ೬೩೭.೫೯ ಕೆಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ 

೨೯.

ಮಣಿಪಾಲ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕನ್ನಡ ೧೩೬.೨೩ ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ

೩೦.

ನ್ಯೂ ಬಾಲ್ಡ್ವಿನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
ಕನ್ನಡ ೧೨೯.೪೭ ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ

೩೧.

ನ್ಯೂ ಹೊರೈಜನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
ಕನ್ನಡ ೬೫೪.೫೯ ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ

೩೨.

ಎನ್‌ ಐ ಇ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕನ್ನಡ ೨೨೬.೯೭ ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ

೩೩.

ಶ್ರೀ ಜಗದ್ಗುರು ಮುರುಗರಾಜೇಂದ್ರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
ಕನ್ನಡ ೬೪೯.೯೭ ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ

೩೪.

ಸೇಂಟ್. ಜೋಸೆಫ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ
ಕನ್ನಡ ೮೬೭.೫೧ ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ

೩೫.

 ವೆಲ್ಲೂರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕನ್ನಡ ೧೫೬.೦೯ ಕೆಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ 

೩೬.

 ವೈದೇಹಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಕನ್ನಡ ೧೨೮.೯೩ ಕೆಬಿ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 07-06-2022 10:46 AM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರಿಷತ್ತು
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080