ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ವಿಷಯವಾರು ಪಠ್ಯಕ್ರಮ

 

 

ವಿಷಯವಾರು ಸಮಿತಿಗಳ ವರದಿಗಳು
ಕ್ರ. ಸಂ ವಿಷಯ   ೧ನೇ ಮತ್ತು ೨ನೇ            ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌          ಪಠ್ಯಕ್ರಮಗಳು   ೩ನೇ ಮತ್ತು ೪ನೇ            ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌          ಪಠ್ಯಕ್ರಮಗಳು

     ೫ನೇ ಮತ್ತು ೬ನೇ            ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌          ಪಠ್ಯಕ್ರಮಗಳು

ಮಾನವಶಾಸ್ತ್ರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
ಜೀವ-ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ 

Double Major

ವಾಣಿಜ್ಯ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
ನಿರ್ವಹಣೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಗಣಕ ವಿಜ್ಞಾನ ವೀಕ್ಷಿಸಿ    ವೀಕ್ಷಿಸಿ    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಅಪರಾಧಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯ ವಿಜ್ಞಾನ ವೀಕ್ಷಿಸಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಭೂ ವಿಜ್ಞಾನ ವೀಕ್ಷಿಸಿ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
೧೦ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
೧೧ ಶಿಕ್ಷಣ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
೧೨ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್  ವೀಕ್ಷಿಸಿ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
೧೩ ಆಂಗ್ಲ ವೀಕ್ಷಿಸಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
೧೪ ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
೧೫ ಫ್ಯಾಷನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ/ ಒಳಾಂಗಣ ವಿನ್ಯಾಸ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
೧೬ ಜಾನಪದ ವೀಕ್ಷಿಸಿ    ವೀಕ್ಷಿಸಿ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
೧೭ ಭೂಗೋಳ ವೀಕ್ಷಿಸಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
೧೮ ಹಿಂದಿ

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ (Language)

ವೀಕ್ಷಿಸಿ (Optional)

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ (Language)

ವೀಕ್ಷಿಸಿ (Optional)

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
೧೯ ಇತಿಹಾಸ ವೀಕ್ಷಿಸಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
೨೦ ಗೃಹ ವಿಜ್ಞಾನ/  ಆಹಾರ ವಿಜ್ಞಾನ/ ಆಹಾರ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ      
  ಅ) ಗೃಹ ವಿಜ್ಞಾನ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
  ಆ) ಆಹಾರ ವಿಜ್ಞಾನ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಇ) ಆಹಾರ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವೀಕ್ಷಿಸಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
೨೧ ಭಾರತೀಯ/ ಜಾಗತಿಕ ಭಾಷೆಗಳು      
  ಅ) ಅರೇಬಿಕ್   ವೀಕ್ಷಿಸಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಆ) ಫ್ರೆಂಚ್ ವೀಕ್ಷಿಸಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
  ಇ) ಜರ್ಮನ್ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ   
  ಈ) ಮಲಯಾಳಮ್ ವೀಕ್ಷಿಸಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ   
  ಉ) ಮರಾಠಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ  
  ಊ) ಪರ್ಷಿಯನ್    ವೀಕ್ಷಿಸಿ  
  ಋು) ತಮಿಳು  ವೀಕ್ಷಿಸಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ  
  ಎ) ತೆಲುಗು   ವೀಕ್ಷಿಸಿ   
  ಏ) ಉರ್ದು    ವೀಕ್ಷಿಸಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
೨೨ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಸಮೂಹ ಸಂವಹನ ವೀಕ್ಷಿಸಿ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
೨೩ ಕನ್ನಡ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
೨೪ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ವಿಜ್ಞಾನ ವೀಕ್ಷಿಸಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
೨೫ ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
೨೬ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವವಿಜ್ಞಾನ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
೨೭ ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವೀಕ್ಷಿಸಿ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
೨೮ ಪ್ರದರ್ಶಕ ಕಲೆಗಳು ವೀಕ್ಷಿಸಿ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
೨೯ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
೩೦ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ವೀಕ್ಷಿಸಿ    ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
೩೧ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ    ವೀಕ್ಷಿಸಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
೩೨ ಮರು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ /ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಡಳಿತ      
  ಅ) ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ    ವೀಕ್ಷಿಸಿ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಆ) ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಡಳಿತ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
೩೩ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
೩೪ ಸಂಸ್ಕೃತ ವೀಕ್ಷಿಸಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
೩೫ ಸಾಮಾಜ ಕಾರ್ಯ ವೀಕ್ಷಿಸಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
೩೬ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
೩೭ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
೩೮ ದೃಶ್ಯ ಕಲೆಗಳು ವೀಕ್ಷಿಸಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
೩೯ ದೃಶ್ಯ ಸಂವಹನ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
೪೦ ಮಹಿಳಾ ಅಧ್ಯಯನ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
೪೧ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ & ಪ್ರಾಣಿಶಾಸ್ತ್ರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
೪೨
ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿ
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 ೪೩
ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
೪೪ ಹೋಟೆಲ್‌ ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್ ವೀಕ್ಷಿಸಿ     
  ೨೦೨೧-೨೨ ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ೨೦೨೨-೨೩ ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಿಂದ    ವೀಕ್ಷಿಸಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
೪೫
ಸ್ಕೌಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗೈಡ್ಸ್ (ರೋವರ್ಸ್ ಮತ್ತು ರೇಂಜರ್ಸ್)
ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
೪೬ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನ       ವೀಕ್ಷಿಸಿ   
೪೭
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇವಾ ಯೋಜನೆ
ವೀಕ್ಷಿಸಿ
೪೮ ಆರ್ಟಿಫಿಶಿಯಲಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ವೀಕ್ಷಿಸಿ   
೪೯ ಫೈನಾನ್ಸಿಯಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ವೀಕ್ಷಿಸಿ    
೫೦ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಫ್ಲುಎನ್ಸಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ   
೫೧
ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನಗಳು
 ವೀಕ್ಷಿಸಿ  
೫೨
ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೆಡೆಟ್ ಕಾರ್ಪ್ಸ್
ವೀಕ್ಷಿಸಿ   
 ೫೩
ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್
  ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
 ೫೪ ಉದ್ಯೋಗಾಧಾರಿತ ಕೌಶಲ್ಯ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
೫೫ ಸೈಬರ್‌ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 21-11-2023 11:21 AM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರಿಷತ್ತು
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080